ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารบุคคล

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2 / 2563 โดยมีนายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งวาระการประชุมครั้งนี้เริ่มด้วยประธานแจ้งให้ทราบถึงคำสั่งคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ตามด้วยวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบเรื่องโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) รายงานการประชุมอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 รวมถึงรายงานการประชุมคณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลังสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ตามด้วยวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และร่างข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดเป็นข้อตกลงที่มีความชัดเจน โปร่งใส ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมศาลาเพียงดิน สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี

138