ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3 / 2563 ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ ประธานแจ้งให้ทราบคำสั่งคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ 2/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ตามด้วยระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 2.1) รายงานการประชุมคณะอนุกฎหมายครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 2.2) ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในอำนาจของคณะกรรมการ พกฉ. ซึ่งต้องแก้ไข ปรับปรุงและทำเพิ่มตาม พ.ร.ฎ.พกฉ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562 และระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1) ร่างข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยค่าตอบแทนสำหรับคณะบุคคลหรือบุคคลภายนอก 3.2) ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมศาลาเพียงดิน สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี

120