11 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครบรอบ 11 ปี ภายใต้แนวคิด“สืบงาน สานต่อ ก่อเกษตรพอเพียง” โดยตลอดระยะเวลา 11 ปี ที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ความสำคัญของการเกษตรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยกิจกรรมภายในงานนายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาจารย์อุษา กลิ่นหอม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวผุสดี เขตสมุทร ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี นายสมเกียรติ พันธรรม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวรัมภา คงสุขสมบูรณ์ ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร สนามบินคลองหลวง นางสาวสุมณฑา เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ นายสมบัติ อนันต์ทรัพย์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขานวนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ มั่งคั่งยั่งยืน รุ่น 2 ร่วมพิธีสักการะศาลตา ยาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ และร่วมพิธีทางศาสนา ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันเดียวกันนี้ได้ร่วมใจพัฒนาพื้นที่ในโซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด wisdom farm และแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 16 ไร่ เพื่อร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรด้านการเกษตร

129