การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน)เพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก >>คลิก<<

426