ทหารอากาศ เยี่ยมชม พกฉ.

   วันที่ 6 เดือนธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี ต้อนรับคณะเยี่ยมชม ข้าราชการจากกองทัพอากาศ เพื่อเรียนรู้พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทางด้านการเกษตร เรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาทิ โซนนิทรรศการน้อมนำคำพ่อสอน ชมบุคคลต้นแบบที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับตนเอง เปลี่ยนแปลงชีวิตสู่การพึ่งพาตนเอง ทั้งยังเผยแพร่ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จริงให้กับผู้อื่น เพื่อเป็นวิทยาทาน และส่งท้ายด้วยเส้นทางกลางแจ้งชมพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ผนวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเกิดเป็นนวัตกรรมทางด้านการเกษตรที่ช่วยในการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร เป็นการเกษตรที่ทำได้ง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริง 

334