กว่า 1,000 ราย เรียนรู้การเกษตร

   ข่าวรับคณะวันที่ 7 ธันวาคม 2560 กว่า 1,000 ราย เรียนรู้การเกษตร โรงเรียนหอวัง กทม. โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ รังสิต สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร และโรงเรียน จันทรวิทยา รวมทั้งสิ้นกว่า 1,126 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 7 เดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เรียนรู้ผ่านกระบวนการสุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติจริง ทั้งการลงมือปฏิบัติปลูกผักในพื้นที่เพียง 1 ตารางเมตรเท่านั้น ก็สามารถสร้างคลังอาหารไว้ทานในครอบครัวได้ รวมไปถึงการทำนา เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และลงมือปฏิบัติ ในรูปแบบการทำนาโยน ซึ่งถือเป็นรูปแบบที่ผสมผสานทั้งนาดำ และนาหว่านไว้ด้วยกัน องค์ความรู้ที่ได้รับในวันนี้สามารถต่อยอด พัฒนานำไปใช้ได้จริงในอนาคตข้างหน้า กิจกรรมในวันนี้มีทั้งความสุข และความสนุก ที่เกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติ เพราะที่แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ที่ทุกคน ทุกวัยสามารถมาเรียนรู้ และมีความสุขร่วมกันได้  

304