ตามรอยวิถีเกษตรของพ่อ

   โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี ,โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร. มงคลธัญบุรี ,โรงเรียนวัดหงส์ปทุมวาส จังหวัดปทุมธานี ,กศน.อำเภอประโคนชัย ,ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ , องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว จังหวัดสระบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ นำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้า ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทางด้านการเกษตร ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ วันที่ 22 เดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เรียนรู้พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ เกษตรพอเพียงเมือง ,1 ไร่พอเพียง การทำเกษตรในพื้นที่จำกัด ก็สามารถสร้างคลังอาหารเลี้ยงครอบครัวได้ เรียนรู้ภูมิปัญญาการสร้างบ้านเรือนที่เหมาะสมตามสภาพภูมิอากาศ ผ่านวิถีเกษตรไทย 4 ภาค ร่วมเดินตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับรู้ถึงสถานการณ์ภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์นานาชนิด สร้างความตระหนักร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรม เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายใน“พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” “ทรัพย์ดิน สินน้ำ” สนุกสนาน และมีความสุขผ่านการลงมือปฏิบัติ เช่นการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การเพาะถั่วงอกในขวดพลาสติก ล้วนแล้วเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับทุกคนในครอบครัว องค์ความรู้ที่ได้รับในวันนี้สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

664