ลูกหลานไทยสืบสานการเกษตร

   วันเสาร์ ที่23 เดือนธันวาคม 2560 ตลอดทั้งวัน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ปทุมธานี ต้อนรับคณะเข้าเยี่ยมชมจากโรงเรียนเจียหมิน จังหวัดปราจีนบุรี ,บริษัทแกรนด์สปอต์ กรุ๊ป จำกัด,โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ , สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) นำเด็ก เยาวชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ เรียนรู้พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผ่านหลักการทรงงาน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง เรียนรู้ความสำคัญของพระราชพิธีในวิถีเกษตร ร่วมเดินตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียนรู้สถานการณ์ภาวะเสี่ยงสูญพันธ์ของพรรณพืชนานาชนิด รวมไปถึงแนวทางการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค เรียนรู้ทฤษฎี สู่การปฏิบัติด้วยพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยอย่างง่าย ลงมือทำบ้านดิน บ้านฟาง ทำนาดำ นาโยน สนุกสนานและตื่นเต้นกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดแทรกเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย เข้าถึงทุกกลุ่มวัย พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จึงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ 

401