พอดีพอเพียงจากน้องๆ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะคุณครูนำน้องมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จ.นครปฐม ซึ่งน้องๆเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร พอดีพอเพียง 3 ชั่วโมงในการทำกิจกรรมและเรียนรู้การทำการเกษตร ผ่านการเรียนรู้และชมฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมืองและฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง น้องๆได้เห็นถึงกระบวนการขั้นตอนในการปลูกผัก การปลูกข้าว ในรูปแบบต่างๆพร้อมกับได้เรียนรู้ถึงการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมด้วยลงมือฝึกปฏิบัติการการปลูกผักคอนโด ก่อนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ผ่านโซนนิทรรศการวิถีเกษตรของพ่อและโซนนิทรรศการนวัตกรรมของพ่อ เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร เข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่องของพ่อในบ้านของเรา ปิดท้ายกิจกรรมที่เกมสร้างสรรค์ความคิด รากฐานแห่งความมั่นคง

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

110