คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ นางกันตวรรณ ตันเถียร ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฏร เข้าศึกษาดูงานเรื่อง "แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน" ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์​ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมฐานการเรียนรู้ต้นแบบการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่างๆ อาทิ ฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์​ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง และฐานการเรียนรู้การผลิตผักคุณภาพในโรงเรือน เป็นต้น

176