ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2563

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2563 และคณะทำงานให้คำแนะนำและช่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2563 โดยมี ผศ.ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมครั้งนี้ว่าด้วยระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ ประกอบด้วย 1.1สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการ พกฉ.ครั้งที่ 7/2563 1.2 แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร ตามด้วยวาระที่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563 และคณะทำงานให้คำแนะนำและช่วยปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดหากังหันน้ำชัยพัฒนา ตามต่อด้วยวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 4.1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 4.2 รายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 4.3 รายงานด้านการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ปิดท้ายด้วยวาระเรื่องเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย 5.1 รายงานค ณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5.2 รายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 5.3 รายงานผลการตรวจสอบประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5.5 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ตำแหน่งเลขที่ 42ณ ห้องประชุมพอเพียง ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

159