ประชุมอนุกรรมการบริหารบุคคล ครั้งที่ 7/2563

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7 / 2563 โดยมีนายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมดังนี้ 1. วาระเรื่องเพื่อทราบ ว่าด้วย 1.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เกี่ยวกับข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ฉบับ และ 2.2 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ตามด้วยวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 2.1 ร่างข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ห้องประชุมพอเพียง ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

145