พกฉ.ได้ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ อพ.สธ.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง ต. แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ (กพด.) ในการนี้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) หรือ พกฉ.ได้ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งตัวแทนเยาวชนผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. จ.เชียงใหม่ เฝ้าฯ รอรับเสด็จ และถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ระหว่าง พกฉ. และโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ผ่านนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธรรมชาติ ซึ่งโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภาคเหนือ ณไร่อ้อมกอดภูเขา และไทยแอลิเฟนท์โฮม จ.เชียงใหม่

238