ป.ป.ส นำสื่อมวลชน เข้าชม

   วันที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 นำสื่อมวลชนภาคกลางกว่า 9 จังหวัด เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ “ตามรอยพ่อ” ชมนิทรรศการ “หลักการทรงงาน” เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กว่า 23 ข้อ เพื่อน้อมนำเป็นแนวทางในการทำงานและการดำเนินชีวิต ตามด้วยโซนนิทรรศการ “น้อมนำคำพ่อสอน” เรียนรู้ และทำความรู้จักกับบุคคลต้นแบบผู้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นเสมือนหนึ่งองค์ประธานการน้อมนำ ทรงงานตามรอยเบื้องยุคลบาททั้งด้านการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” จัดแสดงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และภูมิปัญญาดั้งเดิมมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่ช่วยในภาคการเกษตรสู่การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรไทยด้วยการชมบรรยากาศจำลองตลาดเก่าภาคกลาง บอกเล่าอดีตของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำ สะท้อนการดำเนินชีวิตของคนในอดีตสู่การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ตื่นตา ตื่นใจ กับภาพยนตร์แอนนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของทางพิพิธภัณฑ์ฯ 

374