ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0

   วัน​ศุกร์​ที่ 26 มกราคม 2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม -​3 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้แนวคิด "ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0" เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชนให้แก่ผู้สนใจได้นำไปบูรณาการในการประกอบอาชีพ หรือใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดย ผอ.พกฉ.ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรได้ร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย 

399