วันที่ 18 มกราคม 2561

   วันที่ 18 มกราคม 2561 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส. ภาค 1) ,โรงเรียนวาสุเทวี กรุงเทพฯ และองค์การบริหารส่วนตำบลกว่า 10 ตำบลในจังหวัดปัตตานี เรียนรู้ผ่านกระบวนการ สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง เรียนรู้นิทรรศการภายใน “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” อาทิ หลักการทรงงาน ,ตามรอยพ่อ ,น้อมนำคำพ่อสอน สนุกสนานกับการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนาดำและนาโยนกล้า เรียนรู้วิถีชีวิตทางด้านการเกษตรของบรรพบุรุษไทยแบบดั้งเดิม สู่การเปลี่ยนแปลงด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และนวัตกรรมใหม่ๆที่ทันสมัย ใช้ในภาคการเกษตร เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “แม่น้ำรวมใจ” กระตุ้นกระบวนการความคิดอย่างเป็นระบบ สร้างความสามัคคี ส่งเสริมความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ส่งท้ายความประทับใจด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “ไผ่รวกกับดอกทานตะวันผู้ยโส” และ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” 

283