ร.ร.อัสสัมชัญ กรุงเทพ ฯ

    โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ ฯนำน้องๆนักเรียนชาวไทย และนักเรียนจากประเทศสิงค์โปร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ผ่านกระบวนการเรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง กับหลักสูตร “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง” เริ่มต้นการเรียนรู้ การเกษตรอย่างง่ายได้ทั้งความรู้และความสนุก ชมฐานการเรียนรู้บนเส้นทางนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง “บ้านนวัตกรรมพลังงาน” การเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ “1 ไร่พึ่งตนเอง” เรียนรู้และลงมือทำนาโยนตั้งแต่ขั้นตอนเพาะเมล็ดพันธุ์ในถาดหลุม ลงมือทำนาดำ-นาโยนกล้า ส่งท้ายการเรียนรู้ด้วย “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” เรียนรู้พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถด้านเกษตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตื่นเต้น ทะลุจอ ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องแรกของทางพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา”” 

248