มศว. ปี3 ทำนาดำ

    วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรไทย ผ่านหลักสูตร “นวัตกรรมของพ่อ” เรียนรู้การสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิต ลดแรงงาน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่ามากที่สุด พร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาพื้นบ้านควบคู่ไปด้วย เรียนรู้ผ่านบรรยากาศท่ามกลางท้องทุ่ง ด้วยกิจกรรมสุดฮิต พลาดไม่ได้กับการลงมือปฏิบัติทำนาดำ- นาโยนกล้า สนุก ตื่นเต้น สัมผัสโคลน เปื้อนดิน สร้างประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง ส่งท้ายด้วยการเรียนรู้พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อคนไทยกว่า 70 ปี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพระองค์ให้อยู่ดี กินดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ ผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ””” 

305