ชมงาน “อุ่นไอรัก”

   ผอ.พกฉ. นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ได้นุ่งโจงกระเบน แต่งผ้าไทยโบราณ เข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ลานพระราชวังสวนดุสิตและสนามเสือป่า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะได้เข้าถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเยี่ยมชมนิทรรศการในบริเวณงาน เช่น นิทรรศการเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 นิทรรศการไปรณีย์ นิทรรศการประปา การรถไฟ และอื่นๆ พร้อมสวนดอกไม้นานาพรรณทั้งเมืองร้อนและเมืองหนาว หน้าพระบรมรูปทรงม้าและพระที่นั่งอนันตสมาคม และชมการออกร้าน การทำขนม และงานฝึมือร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ ” ””” 

957