สวมชุดไทยเยี่ยมชมพกฉ.

   วันที่25 และ 27 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้อนรับประชาชน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา แต่งกายชุดไทยย้อนยุค สวยสง่า เรียนรู้พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทางด้านการเกษตร ภายในตัวอาคารนิทรรศการทั้ง 2 ชั้น อาทิ หลักการทรงงาน 23 ข้อ สู่การน้อมนำเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงาน เป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิต นิทรรศการพระราชพิธีในวิถีเกษตร การฟื้นฟูพระราชพิธีที่สำคัญในภาคการเกษตรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร ย้อนวัย พบกับบรรยากาศการจำลองร้านค้า ตลาด วิถีชีวิตสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบัน ตื่นตา ตื่นใจกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ยอดฮิตครองอันดับ1 ของทางพิพิธภัณฑ์ฯ นำเสนอเรื่องราวการทรงงานอย่างหนักเพื่อคนไทย ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ผ่านมา สร้างความประทับใจ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ท่าน ก่อเกิดเป็นแรงผลักดัน แรงกระตุ้นเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ร่วมสนองพระราชปณิธานความดีงามนั้นสืบทอดได้” ””” 

811