นักศึกษาชาวต่างชาติ เรียนรู้เกษตรไทย

   วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับนางสาวนลินี กังสิริกุล กล่าวต้อนรับและนำชมในรูปแบบภาษาอังกฤษแก่คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดหลักสูตร Sufficiency Economy Philosophy towards a Sustainable Development นำผู้รับทุนชาวต่างชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเรียนรู้พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร และภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรไทย เรียนรู้ผ่านการชมนิทรรศการ “พระราชพิธีในวิถีเกษตรไทย” อันแสดงถึงความงดงามของประเพณีที่ร่วมสืบสานกันมาอย่างช้านาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร เรียนรู้ และน้อมนำ “หลักการทรงงาน”เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ศึกษาการใช้เทคโนโลยีผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเกษตร เรียนรู้นิทรรศการ “วิถีเกษตรของพ่อ” การบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า คน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากวิธีการทรงงานที่หลากหลาย แก้ไขปัญหาตามสภาพความเป็นจริงในแต่ละภูมิภาค สู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 ศูนย์ต้นแบบ สนุก เข้าใจง่าย สร้างความประทับใจ เรียนรู้พระราชกรณียกิจ การทรงงานแห่งพระองค์ท่าน กว่า 70 ปี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นผ่านภาพยนตร์ 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ส่งท้ายด้วยบรรยากาศแสนสบาย นั่งรถรางชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งทั้ง “เกษตรพอเพียงเมือง” “แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์” ทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน เรียนรู้สู่การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและประเทศได้อย่างยั่งยืน  

321