เยาวชนอาเซียน ตามรอยพระยุคลบาท

   วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ 2” เยาวชนอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมถึงเยาวชนจากประเทศภูฎานและบังกลาเทศ เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี เป็นครั้งที่ 2 อย่างต่อเนื่องโดยนางสาวนลินี กังสิริกุล กล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายภาคภาษาอังกฤษให้แก่คณะผู้มาเยือน เริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยนิทรรศการ “พระราชพิธีในวิถีเกษตร” เอกลักษณ์ชาติ บนฐานภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกร ก่อเป็นสายสัมพันธ์กษัตริย์ไทยกับเกษตรกรตั้งแต่โบราณกาลถึงปัจจุบัน สานต่อด้วยนิทรรศการ “หลักการทรงงาน” เรียนรู้หลักคิดและหลักปฏิบัติ น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานให้สำเร็จลุล่วง ผ่อนคลาย หายเหนื่อยชมนิทรรศการ “ตลาดเก่าชาวเกษตร” เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในอดีตผ่านร้านค้า สินค้าการเกษตร บริการน้ำดื่มสมุนไพร ขนมไทยพื้นบ้าน รสชาติดั้งเดิมของคนไทยให้เยาวชนอาเซียนได้รับประทาน บ้านเขา บ้านเรา เรียนรู้เต็มที่กับนิทรรศการ “วิถีเกษตรของพ่อ” เรียนรู้ผ่านศูนย์ศึกษาและพัฒนาทั้ง 6 ศูนย์ตัวอย่าง เพื่อให้เยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรให้กับประเทศของตนเอง เกษตรไทย ทำได้จริง เรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติชมฐานการเรียนรู้ “เกษตรพอเพียงเมือง” การปลูกผักในพื้นที่จำกัด ปลูกผักบนพื้นปูน ปลูกผักกลับหัว ฯลฯ ตื่นตา ตื่นใจ ได้ไอเดียแปลกใหม่กลับไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับตนเองและครอบครัว เรียนรู้ง่าย เข้าใจเร็ว ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ด้วยการสื่อความหมายผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” “…โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ส่งเสริมให้ทุกคนมาเรียนรู้ เข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนำใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างให้เศรษฐกิจครอบครัวมีอยู่มีกิน สร้างให้อาชีพการกสิกรรม การเกษตรให้ดีขึ้นและประสบผลสำเร็จ” ความในใจจากคุณแสงกมล จันทร์ทองสา หนึ่งในตัวแทนเยาวชนจากประเทศลาว หลังจากเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ 2” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

709