เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

   พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ระดับประเทศ” ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2561 โดยมีพี่น้องเครือข่ายจากทั่วภูมิภาค เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพพี่น้องเครือข่ายผ่านกระบวนการระดมความคิด วิเคราะห์ สู่การสร้างกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นเครื่องมือสร้างพลังขับเคลื่อนทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค จนถึงระดับประเทศ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร เผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมสืบทอดพระราชปณิธาน“ความดีงามนั้น สืบทอดได้”

542