หลักสูตรอบรม พ.ค. 61

   เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา จากผู้ปฏิบัติจริง ผู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตกผลึกความรู้จากการลงมือปฏิบัติ จนสามารถพึ่งพาตนเอง ทั้งองค์ความรู้และแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา สร้างความสุขจากการลงมือทำ งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “Happy life by เกษตร” วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช(นวนครเดิม) ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171 , 094-649-2333 www.wisdomking.or.th Line ID :@wisdomkingfan

1,212