วิทยากรวิชาของแผ่นดิน พ.ค. 61

รียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา จากผู้ปฏิบัติจริง ผู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตกผลึกความรู้จากการลงมือปฏิบัติ จนสามารถพึ่งพาตนเอง ทั้งองค์ความรู้และแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา สร้างความสุขจากการลงมือทำ งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “Happy life by เกษตร” วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สอบถามโทร 02-529-2212-13 ,087-359-7171,094-6492333

588