ประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ

   วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ 2561ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานการประชุม และดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการ คณะกรรมการ อพ.สธ. เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ฝ่ายวิชการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ อพ.สธ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ”

310