ประธานสมัชชาสหประชาชาติ

   วันนี้ 14 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ต้อนรับ นาย Miroslav Lajčák ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 72 (President of the 72nd Session of the United Nations General Assembly) พร้อมคณะ ซึ่งมีกำหนดเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2561 ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ การเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนครั้งแรกในฐานะประธานสมัชชาสหประชาชาติ โดยมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) ครั้งที่ 74 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นอกจากนี้ ประธานสมัชชาสหประชาชาติได้เข้าศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals – SDGs) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ให้การต้อนรับและพาเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 หลักการทรงงาน 23 วิธีคิด วิถีปฏิบัติ ศึกษาต้นแบบการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ที่สะท้อนพระราชกรณียกิจและวิริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร

656