ศิลปะร่วมสมัย เทิดไท้องค์ราชัน 9

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานเปิดโครงการจัดสร้างสื่องานศิลปะร่วมสมัยเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร โดยเชิญศิลปินไทยผู้มีชื่อเสียง อาทิ อาจารย์ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประจำปี 2553 อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประจำปี 2557 อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์อุตสาห์ ไวยศรีแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และศิลปินท่านอื่นอีก 45 ท่าน เข้าร่วมประชุมสัมมนาศิลปินไทยเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย เพื่อจัดแสดงประกอบในนิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ในด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ซึ่งจัดแสดงในงานมหกรรม “ในหลวงในความทรงจำ” 12-14 ตุลาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี

ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ซึ่งจุดประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึก เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ในด้านการเกษตร พร้อมพัฒนาวิธีการนำเสนอนิทรรศการให้น่าสนใจ โดยใช้สื่อประเภทศิลปะร่วมสมัยจากฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง อีกทั้งขยายผลความร่วมมือในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ให้เป็นที่ประจักษ์

736