เมล็ดพันธุ์ของพระราชา

   เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ วันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 พบกับงานวันเด็กแห่งชาติ เมล็ดพันธุ์ของพระราชา ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เรียนรู้ทักษะเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรม Walk Rally วิถีเกษตร อาทิ เพาะพันธุ์กล้าข้าว

578