เปิดศูนย์การเรียนรู้จันทบุรี

นายอร่าม แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ผู้แทนจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับนางสาวกัญญา ดุชิตา เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเปิดศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เครือข่ายวนเกษตร ตำบลพวา” จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562

การเปิดศูนย์การเรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ ร่วมสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ผ่านการสร้างกลไกและกระกระบวนการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ ให้คลอบคลุมทั่วประเทศและกำหนดแนวคิดและกรอบแนวทางร่วมมือสู่การพัฒนาและยกระดับการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงภาคปฏิบัติทั้งนี้ยังเป็นการการยกระดับการทำงานของเครือข่าย รวมทั้งเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมต่างๆ อาทิ การผลิต การแปรรูป นวัตกรรมการเกษตรด้านต่างๆการตลาด แก่เครือข่ายและภาคีความร่วมมือได้มีความรู้ ความเข้าใจวิถีเกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมุ่งหวังให้เกิดผลแก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน ผ่านกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจากตัวแทนเครือข่าย เช่น การทำไอศกรีมโฮมเมด การเพาะขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่น การทำน้ำมันพุทธมนต์ว่าน 108 เป็นต้น

เครือข่ายวนเกษตร ตำบลพวา จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของคนในชุมชนเกิดเป็นความร่วมมือพัฒนาขยายผลองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาชุมชน การอนุรักษ์ป่าชุมชนส่งเสริมการสร้างป่าวนเกษตร เกิดการพึ่งพาอาศัยทรัพยากรจากป่า ทั้งสมุนไพรแปรรูป พันธุกรรมท้องถิ่น อันจะสร้างความตระหนัก หวงแหนทรัพยากรอันทรงคุณค่าให้แก่เด็ก เยาวชนและคนในชุมชนร่วมมือกันอนุรักษ์สืบต่อไป

1,140