โครงการ อพ.สธ.


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สนองพระราชดำริ โดย สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
(อพ.สธ. – พกฉ.) 


คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

  ๑.ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   นางจารุรัฐ   จงพุฒิศิริ
ประธานกรรมการ
  ๒.รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   นายทองแท่ง   ชูวาธิวัฒน์
รองประธาน
  ๓.เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.
   ดร. ปิยรัษฎ์     เจริญทรัพย์  
รองประธาน
  ๔.ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
   นายองอาจ    มังกรานนท์ชัย     
กรรมการ
  ๕.ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
   นายคมสัน  หุตะแพทย์
กรรมการ
  ๖.ผู้นำเครือข่ายเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                        
   นายโชคดี  ปรโลกานนท์
กรรมการ
  ๗.นักวิจัย
   นางสาวมาณิชรา   ทองน้อย
กรรมการและเลขานุการ
   

หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงาน

๑. ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บท

๒. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ เป็นประธาน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๓. ร่างและดำเนินงานตามแผนแม่บท

๔. ร่างและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติรายปี

๕. สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการ

๖. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานทุก ๆ ๔ เดือน และรายงานสรุปประจำปีงบประมาณ

๗. แต่งตั้งคณะทำงานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินงานตามแนวทาง  อพ.สธ.

 


                              แผนแม่บท  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
                                        ระยะ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
หน่วยงาน สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
กลุ่มที่ ................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช  และร่วมอนุรักษ์ การพัฒนาพันธุกรรมพืช
เป้าหมาย เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้  ร่วมอนุรักษ์  และพัฒนาพันธุกรรมพืช และทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย
แนวทางการดำเนินงาน  
  ๑. เผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และด้าน
    การเกษตร
๒. รวบรวมพันธุกรรมพืชมาปลูกรักษาบนพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่  พันธุกรรมพืช 
     และพรรณพืช 
๓. จัดกระบวนการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้  และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

      
      หน่วยงานรับผิดชอบ                      กิจกรรมดำเนินงานในระยะ ๕ ปี
                 (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๙)
                  พื้นที่เป้าหมาย
   - สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
- กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 - พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 
                กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ปี ๒๕๕๕ ในวันที่  ๓ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ปี ๒๕๕๖ ในวันที่  .................................. เวลา ..................
ปี ๒๕๕๗ ในวันที่  .................................. เวลา ..................
ปี ๒๕๕๘ ในวันที่  .................................. เวลา ..................
ปี ๒๕๕๙ ในวันที่  .................................. เวลา ..................

       อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาได้และจะรีบแจ้งให้ทราบ

1,314