ศูนย์เครือข่าย

จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร และสร้างผู้สืบทอด การจัดการผลผลิตและการอนุรักษ์พันธุกรรม โดยการดำเนินโครงการขยายผลเครือข่าย พกฉ. และโครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจุบัน มีศูนย์เครือข่าย พกฉ. และศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. กระจายอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ โดยแบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

ศูนย์เครือข่าย

ภาคเหนือ                          มีทั้งหมด  6   แห่ง
ภาคกลาง                          มีทั้งหมด  2   แห่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       มีทั้งหมด 11   แห่ง
ภาคตะวันออก                    มีทั้งหมด  1    แห่ง
ภาคตะวันตก                      มีทั้งหมด  2    แห่ง
ภาคใต้                             มีทั้งหมด  3     แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย

ภาคเหนือ                          มีทั้งหมด  6   แห่ง
ภาคกลาง                          มีทั้งหมด  13   แห่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    มีทั้งหมด 13   แห่ง
ภาคตะวันออก                   มีทั้งหมด  2    แห่ง
ภาคตะวันตก                     มีทั้งหมด  1    แห่ง
ภาคใต้                              มีทั้งหมด  1     แห่ง

6,114