พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๒ เล่มที่ ๑๒๖ ตอนที่ ๔๑ ก ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

4,166