ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างปี 62

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

>>คลิก<<

 

 

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2561

181