ระเบียบการเข้าชม


ระเบียบการเข้าชม
1.แต่งกายสุภาพ ระวังกิริยามารยาท และห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
2.ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มทุกประเภทเข้าในบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์
3.กรณีมาเป็นหมู่คณะและขออนุญาตรับประทานอาหาร ต้องนำเศษขยะ วัสดุบรรจุอาหาร - น้ำดื่ม กลับไปและต้องรับประทานในพื้นที่ๆ
            ได้รับอนุญาตเท่านั้น
4.ในกรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการความสะดวกรวดเร็วต้องติดต่อแจ้งการเข้าชมเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
5.ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารโดยเด็ดขาด ทั้งนี้จะสูบบุหรี่ได้เฉพาะพื้นที่ๆอนุญาตไว้เท่านั้น

 

6,595