ไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าชมในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอประกาศปิดให้บริการพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการทั้งพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Wisdom Farm เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

   
   
   
   
   

 

368