ผู้บริหารสำนักงาน

  1. นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ
  2. -
   -
   ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   Director-General
   -
   ประวัติและผลงาน
  1. นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา
  2. นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา
   Ms. SOMPIS WONGPANYA
   รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร) รักษาการแทนผู้อำนวยการ
   สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   Deputy Director-General (Administration)
  1. นางสาวสำเภาว์ งามเชย
  2. นางสาวสำเภาว์ งามเชย
   Ms. SAMPAO NGAMCHOIE
   รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   (ฝ่ายพัฒนา)
   Deputy Director-General (Development)
  1. นางจารุณี อินเฉิดฉาย
  2. นางจารุณี อินเฉิดฉาย
   Mrs. JARUNEE INCHERDCHAI
   ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้
   Director, Division of Museum and Knowledge Development
2,406