ห้องพัก

ห้องพักมาตรฐาน (ห้องปรับอากาศ ทุกห้อง) จำนวน พัก 1 คน พัก 2 คน พัก 3 คน หมายเหตุ
อาคารเรือนพัก 1 30 ห้อง 600 บาท 600 บาท 700 บาท  
อาคารเรือนพัก 2 20 ห้อง 600 บาท 600 บาท 700 บาท  
บ้านรักธรรมชาติ  9 ห้อง 900 บาท 900 บาท 900 บาท  
ห้องนอนรวม (ห้องปรับอากาศ ทุกห้อง) จำนวน        
เรือนพัก 1  ห้อง 1  25 คน  150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)   
เรือนพัก 1  ห้อง 2  25 คน  150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)   
เรือนพัก 2 ห้อง 1 (ห้องประชุม) 35 คน  150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)   
เรือนพัก 2 ห้อง 2 14 คน  150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)   
เรือนพัก 2 ห้อง 3 7 คน  150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)   
เรือนไทย 70 คน  150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)   

 

ห้องพัก  

 

ห้องนอนรวม  

 

บ้านรักธรรมชาติ  

3,672