รายงานผลการดำเนินงาน

 

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 >>คลิก<<

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 >>คลิก<<

สถิติผู้เข้าชม >>คลิก<<

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล >>คลิก<<

ผลการดำเนินงาน ด้านเครือข่าย >>คลิก<<

ผลการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ >>คลิก<<

รายงานความพึงพอใจ >>คลิก<<

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน >>คลิก<<

836