ด้านเครือข่าย

โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียง 2563 >>คลิก<<

โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร "เพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช" 2563 >>คลิก<<

242