แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงาน

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผู้อำนวยการ >>คลิก<<

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ >>คลิก<<

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย >>คลิก<<

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล >>คลิก<<

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) >>คลิก<<

1,066