ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นทุกเสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือน เป็นตลาดนัดแห่งมิตรภาพ และการแบ่งปัน เพื่อจุดประกายความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้สู่ความสุขที่ยั่งยืน รวมถึงการจำหน่ายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ

งานตลาดนัด วัน/เดือน/ปี
ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ วันที่ 11-13 ตุลาคม 2562
มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562
ภูมิพลังแผ่นดิน Strength of the Land วันที่ 4-8 ธันวาคม 2562
เมล็ดพันธุ์ของพระราชา Seeds of the King wisdom วันที่ 11 มกราคม 2563
ความรัก ความสุข กับวิถีเกษตร วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563
เพาะป่า เพาะชีวิต Forest Conservation for Lift วันที่ 7-8 มีนาคม 2563
รักษ์พืช รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย วันที่ 3-5 เมษายน 2563
เกษตรวิถีไทย ศาสตร์และศรัทธา วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2563
11 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563
สืบสาน รักษา ต่อยอด & Agri Museum Expo 2020 วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2563
พระแม่แห่งแผ่นดิน Mother of Land วันที่ 1-2 สิงหาคม 2563
อัจฉริยะยุวเกษตรกรไทย วันที่ 5-6 กันยายน 2563
17,850