พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ

ความสัมพันธ์ของน้ำกับวิถีผู้คน

เรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแบบอย่างการน้อมนำคำพ่อสอนด้านน้ำ คุณค่าของน้ำเสมือนแม่ผู้ให้ชีวิต หล่อเลี้ยง ผู้คนและทุกสรรพสิ่ง จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ วิถีแห่งน้ำ พลังแห่งสายน้ำ และการจัดการน้ำในหลากหลายระบบนิเวศ

จัดแสดงด้วยภาพยนต์ 4 มิติ 270 องศา

เรื่องที่ 1 แม่น้ำชีวิต

เรื่องที่ 2 รักษ์น้ำ

9,194