พิพิธภัณฑ์ดินดล

ฐานกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์

เรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านดิน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และกำหนดให้วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก

จัดแสดงด้วยภาพยนต์ 4 มิติ 360 องศา

9,353