ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

>>คลิก<<

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

>>คลิก<<

 

694