img

ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นทุกเสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือน เป็นตลาดนัดแห่งมิตรภาพ และการแบ่งปัน เพื่อจุดประกายความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้สู่ความสุขที่ยั่งยืน รวมถึงการจำหน่ายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ

นวัตกรรมทำเอง

วัน/เดือน/ปี
ชื่อกิจกรรมการตลาด
04 - 5 มี.ค. 66 ถัดไป
03 - 4 มิ.ย. 66