ต้นกล้าพอเพียง กับมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิกในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

8 พ.ค. 65 19

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้พิการจากมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิกในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ(APCD Foundation) กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร "ค่ายต้นกล้าพอเพียง" ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2565 ( 3 วัน 2 คืน) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

        กิจกรรมค่ายต้นกล้าพอเพียงที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้พิการได้ฝึกทักษะพื้นฐานการทำเกษตรพอเพียง และการแปรรูปผลผลิตด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมที่ชาวค่ายได้ร่วมกันเรียนรู้มีอยู่อย่างหลากหลาย แบ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด การฝึกปฏิบัติพื้นฐานการทำเกษตร เข้าชมฐานการเรียนรู้กลางแจ้ง และชมนิทรรศการการภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา 

        ทั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565  ได้รับเกียรติจากนางสาวจุฑามาศ ทองชมพูนุช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายต้นกล้าพอเพียงในครั้งนี้