ประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3/2564

25 มี.ค. 64 44

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3/2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM  โดยมีนายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ พกฉ. วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 

3.2 กรอบดำเนินงานโครงการภายใต้กลยุทธ์การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนและการสื่อสาร

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

4.2 ร่างระเบียบคณะกรรมการสำนักงานเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่

4.3 ขอความเห็นชอบให้เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank)

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

5.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

5.3 สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ