ผ่านพ้นกันไปแล้วกับงาน"รักษ์ทรัพยากรไทย" 2-4 เม.ย. 2564

4 เม.ย. 64 18

บรรยากาศภายในงานต่างเต็มไปด้วยสีสัน และความมหัศจรรย์ของพืชหัวใต้ดินชนิดต่างๆ ที่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากทั่วภูมิภาคตั้งใจเดินทางมาร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของพืชหัวใต้ดินผ่านนิทรรศการพันธุกรรมพืชหัวใต้ดิน "หัว ไหล เหง้า แง่ง แหล่งอาหารใต้ดิน" โดยจัดแสดงและถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างภูมิคุ้มกันด้านอาหารจากพันธุกรรมพืชหัวนานาชนิด ตลอดจนภูมิปัญญาการปลูก การรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาด พร้อมสาธิตวิธีการแปนรูปพืชหัวให้เกิดประโยชน์ ผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานการเรียนรู้สวยด้วย กินได้ แม้อยู่ใต้ดิน ฐานการเรียนรู้ บุก (เส้น) พืชเด่นกลางป่า ฐานการเรียนรู้ 108 พันธุ์ว่าน ตำนานความเชื่อ เป็นต้น  นอกจากนี้ทุกท่านที่ได้มาเที่ยวชม ยังได้เรียนรู้ความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากการทรงงานของเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งเกร็ดองค์ความรู้นานาสารพัดมันและพืชหัวใต้ดินในมิติที่หลากหลายจากนิทรรศการ "มัน...นี่!" และนิทรรศการพันธุกรรมมันสารพันประโยชน์ ในส่วนของบรรยากาศตลาดสินค้าเกษตร ก็เต็มไปด้วยผู้คนที่เข้ามาจับจ่ายผลผลิตเกษตรปลอดภัยกันตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็น ผักอินทรีย์ ผลไม้ตามฤดูกาล  ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงของกินของใช้คุณภาพ สำหรับการอบรมวิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการก็ยังคงเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะทำเกษตรพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

ครั้งหน้ากลับมาพบกับความสำคัญของ "ข้าว" ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อความเป็นอยู่ของคนไทยมาช้านานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เรื่องราวของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ของไทย ตลอดจนการปลูก ดูแล และแปรรูปในงาน "ข้าวไทย ช่วยไทยเป็นเอกราช" 1-2 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ