พกฉ.จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงาน ครั้งที่ 3/2565

18 พ.ค. 65 8

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครั้ง 3/2565 ผ่านระบบ Zoom Application โดยมีนายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ เป็นประธานการประชุม วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2/2565

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสืบเนื่อง

                3.1 รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 70 พรรษา

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องเพื่อพิจารณา

                4.1 ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกิจกรรม ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

                4.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องเพื่อทราบ

                5.1 รายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงินประจำปี พ.ศ.2565 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ